This is a short article on the history of the nobility in Hungary. As the english version is a free translation, the hungarian version is given as well. Courtesy of Nora Lehotzky for MTCSE (Magyar Tortenelmi Csaladok Egyesulete).

English free translation:

The Hungarian tribes were led by their prince Árpád around 896 to Carpath basin. Árpád himself has established the very first ruling dynasty that has given 4 princes and 23 kings to its nation. The first king St. Steven (1000) has coroneted himself with the crown received from the pope Sylvester the II. and has established Christian Hungarian kingdom.

Árpád dynasty extinct in 1301 and the country has been ruled by the dynasty of Anjou, Jagello, Luxemburg and finally since 1527 till 1918 by Habsburg (Habsburg-Lothringen) family. The kingdom as state form has been overthrown on 1 February 1946.

Transylvania was an independent principality ruled by 19 independent princes from 1571 till 1690, since than the Hungarian king was the prince of Transylvania.

The principal Hungarian families as ancestors of one of 103 tribes were landlords and noble based on ancient rules and further on the nobility including certificate of nobility was given by king followed by land ownership transfer – these are called armalists. The first known armales (noble certificate with coat of arms) was issued in 1430. During 1000 year history of Hungarian kingdom many political and religious leaders were raised from noble families. Many members of noble families died after the battle in Mohacs in 1526 so the ‘new’ aristocratic titles such as (baron and earl) were introduced by Habsburgs. The first Hungarian duke title was given in 1911. The noble family members from abroad received indigenatus (approval to use the former title in Habsburg monarchy) which has been cancelled in 1848. In the same year the privileges of nobility were cancelled as well.

The Hungarian nobility following Spanish and Polish was in comparison to civil population the most crowded – approximately 100,000 members. The most know Hungarian aristocratic families are: Andrássy, Apponyi, Batthyány, Bethlen, Esterházy, Festetics, Károlyi, Széchényi, Teleki and Zichy.

The act number 1947.IV. has cancelled the usage of all noble titles, coat-of-arms and all signs that would point out the connection to nobility. The communist power nationalised all the property from the noble families, many members have been deported to working camps or jails after made up court hearings and the members of noble families were not allowed to apply for university studies. Therefore approximately 80% of the Hungarian nobility has emigrated after 1947.

After 1990 regime change the state privatized the former property to the public rather than giving back to the old owners (like in Czech Republic and Romania). The Hungarian nobility has lost its dominant power to lead the nation after the II. World War and its members has become common part of the society.

Original version in hungarian:

A Lebediából a besenyő támadás következtében kiszorult magyar törzsek 887 körül az Etelközbe (Atelkuzu) menekültek, ahonnét tovább vándorolva Árpád nagyfejedelmük vezényletével 896 körül a Kárpát-medencében telepedtek meg. A honfoglaló Árpád alapitja meg az első magyar uralkodóházat, az Árpádházat, amely 4 fejedelmet és 23 királyt adott a hazának. Első királya Szent István 1000-ben a II. Szilveszter pápától kapott koronával királlyá koronáztatta magát és megalapította a keresztény Magyarországot. Az Árpádház 1301-ben kihalt, őket a vegyesházbeli uralkodók (Anjouk, Jagellok, Luxemburgok) követték, majd 1527-től 1918-ig a Habsburgok illetve a Habsburg-Lotharingiai Ház Magyarország uralkodói. A királyság, mint államforma 1946. február 1-jén szűnt meg.

1571-1690 között az önálló erdélyi fejedelemség, mint a Magyar Királyság része 19 fejedelmet számlált, 1691-től a magyar király viselte az Erdély fejedelme, 1765-1848-ig pedig a nagyfejedelem címet. Az erdélyi fejedelmek adományait a magyar királyok egyetemlegesen elismerték és megerősítették.

A honfoglaló magyarok 103 törzséből származó családok az ősi földfoglalás jogán valamennyien nemesek, a későbbiek folyamán a nemesítés birtokadománnyal és címereslevél adományozásával történt, ez utóbbiak az ún. armalista nemesek. Az első címereslevél 1430-ból ismert. A magyar királyság ezeréves történelme során a nemességből kerültek ki az ország világi és egyházi főméltóságai, haderejének vezetői. Nemessége az 1526-os mohácsi csatavesztés következtében nagyrészt elpusztult, ezt követően honosodtak meg a Habsburg uralkodók által adományozott főnemesi rangok (gróf és báró), az első magyar hercegi rang 1911-ben kelt. A külföldről betelepült nemesek és főnemesek egyrésze indigenatust nyert, amely intézmény 1848-ban megszünt. Ugyanekkor szűntek meg a nemesség privilégiumai is. A magyar nemesség a lakosság arányához képest a spanyol és a lengyel nemességet követően a legnagyobb, történelme folyamán kb. 100.000 (egyszázezer) nemes családja volt. A magyar arisztokrácia legkiemelkedőbb családjai: Andrássy, Apponyi, Batthyány, Bethlen, Esterházy, Festetics, Károlyi, Széchényi, Teleki és Zichy.

Az 1947. IV. törvény megtiltotta a nemesi rangok, cimerek és megszólítások használatát, a kommunista hatalom a főnemesség tagjait vagyonától megfosztotta, börtönbe, munkatáborokba hurcolta, felsőbbfoku tanulmányait diszkriminációs intézkedéseivel megakadályozta, az arisztokrácia négyötödét emigrációba kényszerítette. Az 1990-es kárpótlás csupán egy jelképes gesztus volt, mert Magyarországon más államokkal ellentétben (Csehország, Románia) privatizáció és nem reprivatizáció történt.

A magyar nemesség vezető szerepét a II. Világháborút követően elvesztette, tagjai beépültek Magyarország és más országok társadalmába.

 

Summary of criteria for admission for the Magyar Történelmi Családok Egyesülete
(Association of Hungarian Historical Families)

Candidates are asked to provide a grant of nobility and (where available) a certificate of nobility issued by the Ministry of the Interior, details of genealogy and coat of arms, register entries from the Libri regii (King’s books, Királyi könyvek) for Hungary and Transylvania, and relevant material from standard published works, e.g. Iván Nagy, Magyarország Családai Czimerekkel (Pest, 1857-65), and B. Kempelen, Magyar Nemes Családok (11 volumes, 1911-38). They should also supply their birth, baptismal and marriage certificates, and those of their parents and paternal grandparents and great-grandparents.

Admission Procedure

In case of admitting new members to the Association of the Hungarian Historical Families the following examination procedure is applied. In most cases applicants will be recommended by old members. However, some applicants read about existing of the Association on its internet home page. They intend to belong to it. From the applicants we strictly require to present or copy and mail following documents:

  1. Birth certificate
  2. Certificate of baptism
  3. Certificate of marriage
  4. Same certificates from the father, grandfather and great grandfather, if available
  5. Certificate of Nobility
  6. Coat of arms (drawing, painting, photo, etc.)
  7. Family tree
  8. Certificate of Nobility issued by the Ministry of Interior (not everyone has it)
  9. Further any documents by which the applicant can without doubt prove his/her noble origin. E.G. Almanach of Gortha, List of Nagy Iván, B. Kempelen, Royal Books, Siebmacher, etc.

These documents must be mailed to the president of the Association who then convene the Board and the Committee of Genealogy. Together they examine the documents received and decide if the applicant meets the requirements of the Association. In negative case the assembly rejects the application in form of a letter. In case all documents of the applicant meet the requirements, the assembly decides about the admission. This decision will be accepted by the following general assembly of the Association.

Baron Loránd Rudolf Riedel
President